กลับหน้าค้นหาเพิ่มข้อมูลบันทึกยกเลิกออก
(extranet.immigration.go.th)FNHOTELREG : ลงทะเบียนขอใช้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต(Registration) Welcome
     
 
* ประเภทที่พักอาศัย :  
Accommodation Types  
ผู้ยื่นเป็นชาวไทย  
     Thai National
ผู้ยื่นเป็นชาวต่างชาติ  
     Foreigner
* เลขบัตรประจำตัวประชาชน : 
Thai National ID No.  
* เลขหนังสือเดินทาง : 
Passport No.  
* สัญชาติ : 
Nationality  
* ชื่อ : 
Given Name  
ชื่อรอง : 
Middle Name  
* ชื่อสกุล : 
Family Name  
* ตำแหน่ง : 
Position  
 
  
* เพศ : 
Gender  
บุคคลธรรมดา  
     Individual
นิติบุคคล   
     Juristic
* เลขนิติบุคคล : 
Juristic ID No.  
* ชื่อนิติบุคคล : 
Juristic Name  
* ชื่อที่พักอาศัย : 
Accommodation Name  
เลขรหัสประจำบ้าน : 
House ID No.  
 
ที่อยู่ที่รับคนต่างด้าวเข้าพัก
The address to receive foreigners to stay  
* ภาษาของที่อยู่ : 
The language of the address  
ภาษาไทย  
     Thai Language
ภาษาอังกฤษ  
     English Language
* บ้านเลขที่ : 
Address No.  
หมู่ที่ : 
Village No.  
ซอย : 
Alley  
ถนน :  
Road  
 จังหวัด :  
Province  
 อำเภอ/เขต :  
District / Area  
 ตำบล/แขวง :  
Sub-district / Sub-area  
* รหัสไปรษณีย์ :  
Postal Code  
* บ้านเลขที่ : 
Address No.  
หมู่ที่ : 
Village No.  
ซอย : 
Alley  
ถนน :  
Road  
 จังหวัด :  
Province  
 อำเภอ/เขต :  
District / Area  
 ตำบล/แขวง :  
Sub-district / Sub-area  
* รหัสไปรษณีย์ :  
Postal Code  

* โทรศัพท์ :  
Telephone  
โทรสาร :  
Fax  
* อีเมล : 
Email  
* ใส่อีเมลอีกครั้ง :  
Retype email  
* ลงทะเบียนที่หน่วยงาน :  
Register at  
ข้อมูลเอกสารอ้างอิง(ไฟล์ละไม่เกิน 1Mb)
Reference data (files no more than 1Mb).  
* ชื่อเอกสาร(Document name) :       ไฟล์เอกสาร(Attach file) :    เพิ่มเอกสาร(Add Document)
เอกสารประกอบการลงทะเบียน
1. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ของที่พักอาศัยที่ให้บริการ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
2. หนังสือมอบอำนาจดำเนินการแทนในการลงทะเบียนรับแจ้งที่พักฯ (หากเจ้าของกิจการ หรือเจ้าของบ้านลงทะเบียนเอง ไม่ต้องแนบฯ)
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

Attached file Document
1. Business license or signed copy business registration confirmation
2. Letter of authorization to conduct the registration
3. Copy of ID card of person giving authorization person
เอกสารประกอบการลงทะเบียน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง(ถ้าไม่มีสัญชาติไทย)
2. เอกสารแสดงที่ตั้งของที่พักอาศัยที่ต้องการลงทะเบียน เช่น ทะเบียนบ้าน สำเนาโฉนด หรือสัญญาซื้อขาย

Attached file Document
1. Copy of ID card of person giving authorization person or Certified copy Passport (For Non-Thai Nationals)
2. Document(s) submitted as proof of identity the location such as house registration, copy of Land Title Deed or Land Sale Contract
 
คลิกเพื่อเปลี่ยนภาพใหม่ 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 42370122 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 132 ครั้ง