กลับหน้าค้นหาเพิ่มข้อมูลบันทึกยกเลิกออก
(extranet.immigration.go.th)FNHOTELREG : สถานประกอบการลงทะเบียนขอใช้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต Welcome
     
 
*ชื่อผู้ขอใช้บริการ :  
Name  
* ชื่อสกุล ผู้ขอใช้บริการ :  
Family Name  
* ตำแหน่ง : 
Position  
* เพศ : 
Sex  
*ประเภทสถานประกอบการ :  
Bussiness Type  
*ชื่อสถานประกอบการ :  
Bussiness Name  
* ที่อยู่ : 
Address  
ซอย/ถนน :  
Soi/Road  
 จังหวัด :  
 อำเภอ/เขต :  
 ตำบล/แขวง :  
*รหัสไปรษณีย์ :  
Postcode  
* โทรศัพท์ :  
Tel.  
โทรสาร :  
Fax  
* อีเมล์ : 
Email  
*ลงทะเบียนที่หน่วยงาน :  
Register at  
ข้อมูลเอกสารอ้างอิง(ไฟล์ละไม่เกิน 1Mb)
Reference data (files no more than 1Mb).  
ชื่อเอกสาร :       ไฟล์เอกสาร :      เพิ่มเอกสาร
 
คลิกเพื่อเปลี่ยนภาพใหม่ 
 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 41815553 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 12 ครั้ง