กลับหน้าค้นหาเพิ่มข้อมูลบันทึกยกเลิกออก
(extranet.immigration.go.th)FNHOTELREG : สถานประกอบการลงทะเบียนขอใช้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต Welcome
     
 
*ชื่อผู้ขอใช้บริการ :  
Name  
* ชื่อสกุล ผู้ขอใช้บริการ :  
Family Name  
* ตำแหน่ง : 
Position  
* เพศ : 
Sex  
*ประเภทที่พักอาศัยที่ให้บริการ :  
Business Type  
*ชื่อที่พักอาศัยที่ให้บริการ :  
Business Name  
ที่อยู่ของที่พักอาศัย ที่ให้บริการ
Residence Address.  
*บ้านเลขที่ : 
House No  
หมู่ที่ : 
Village No  
ซอย : 
Alley  
ถนน :  
Road  
 จังหวัด :  
Province  
 อำเภอ/เขต :  
District  
 ตำบล/แขวง :  
Sub-District  
*รหัสไปรษณีย์ :  
Postcode  

* โทรศัพท์ :  
Tel.  
โทรสาร :  
Fax  
* อีเมล์ : 
Email  
*ลงทะเบียนที่หน่วยงาน :  
Register at  
ข้อมูลเอกสารอ้างอิง(ไฟล์ละไม่เกิน 1Mb)
Reference data (files no more than 1Mb).  
ชื่อเอกสาร :       ไฟล์เอกสาร :      เพิ่มเอกสาร
 
คลิกเพื่อเปลี่ยนภาพใหม่ 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 41851184 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 422 ครั้ง