คลิกเพื่อเปลี่ยนภาพใหม่
กรุณากรอกตัวอักษรภาพที่คุณเห็นในช่อง
ตกลง ยกเลิก
* กรณีที่ท่านยังไม่มีรหัสผ่าน กรุณาติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ของท่าน
คลิกที่นี่  เพื่อ download คู่มือการใช้งาน ระบบบันทึกข้อมูลยานพาหนะ ตม.2 ผ่านอินเตอร์เน็ต (สำหรับผู้ใช้ภายนอก)